REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.falbala.pl

I.

Przedsiębiorca FALBALA Magdalena Trybus, Paweł Waszkowski s.c., z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 217B, każdy ze wspólników spółki cywilnej został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, posiadająca NIP 51302 66236 REGON 386167689 telefon: 665174777, adres mailowy: hello@falbala.pl, stronę internetową www.falbala.pl (Spółka), z którym zawierana jest umowa sprzedaży (umowa sprzedaży).

II.

Spółka umożliwia zapoznanie się z niniejszym regulaminem każdemu, kto wyraża wolę związania się umową ze Spółką, poprzez: - stronę www.falbala.pl/regulamin - w trakcie składania zamówienia.

III.

Spółka udostępnia Klientowi, przez czas nieoznaczony, usługi takie jak: - sprzedaż - elektroniczne konto Klienta w sklepie, umożliwiające Klientowi dokonywanie zakupów, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach; założenie konta jest darmowe i opcjonalne.

IV.

1. Spółka proponuje zawarcie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych (Asortyment) klientowi (Klient), a to osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, także osobie fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobie prawnej; lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Spółka proponuje założenie konta elektronicznego, wówczas usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

V.

Umowa Sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.falbala.pl

2. Cena Asortymentu widoczna jest na stronie www.falbala.pl, podana jest w złotych polskich, zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości w przypadku gdy Spółka stanie się podatnikiem podatku VAT. O łącznej cenie brutto Asortymentu, a także o kosztach dostawy (opłatach za transport czy dostarczenie lub usług pocztowych) Klient jest informowany: na stronie www.falbala.pl, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Po złożeniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Spółkę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Spółki o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Spółką.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.falbala.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Spółki na trwałym nośniku.

5. Zapłata ceny sprzedaży może nastąpić:

a) z góry przelewem na rachunek Spółki,
b) szybkim przelewem internetowym,
c) za pobraniem przesyłki.

VI.

1. Dostawa Asortymentu dostępna jest na terytorium Polski.

2. Dostawa Asortymentu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i zawiera m.in. opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, które są wskazywane Klientowi na stronie www.falbala.pl w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Spółka udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Asortymentu:

a) przesyłka kurierska
b) usługa paczkomatów (jeżeli taka usługa jest aktywna w momencie składania zamówienia przez Klienta) realizowana przez Inpost.pl.

4. Termin dostawy Asortymentu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Asortymentu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku asortymentu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Asortymentu do Klienta liczy się w następujący sposób – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Spółki.

VII.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Klienta, jeżeli sprzedany Asortyment ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Spółka obowiązany jest dostarczyć Klientowi Asortyment bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona:

2) pisemnie na adres: FALBALA s.c. ul. Smoleńsk 27/5, 31-112 Kraków
b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@falbala.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Asortymentu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Asortyment wadliwy na adres Spółki. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Asortymentu ponosi Spółka, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Asortymentu dostarczenie Asortymentu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Asortyment Spółce w miejscu, w którym Asortyment się znajduje.

6. Spółka nie udziela gwarancji na Asortyment.

VIII.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 i 8 poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres: FALBALA s.c., ul. Smoleńsk 27/5, 31-112 Kraków
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@falbala.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do niniejszego regulaminu, Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Spółka wydaje Asortyment, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Asortymentu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Asortymentów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Asortymentu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Asortymentów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Asortymentów;

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Asortymentu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Spółce). Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że sama odbierze Asortyment od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Asortyment Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru, chyba że Spółka zaproponowała, że sam odbierze Asortyment. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Asortymentu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Asortyment na adres siedziby Spółki.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Asortymentu. Asortyment winien m.in. posiadać oryginalnie zamontowane etykiety, wszywki itp.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Asortymentu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Spółce, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Asortymentu chyba, że Spółka udostępniła Konsumentowi możliwość skorzystania z darmowego zwrotu za pośrednictwem n.p. firmy kurierskiej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży. Spółka świadczy dodatkowo usługę elektronicznego konta Klienta wówczas prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Asortymentu lub usługi konta.

IX.

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

2. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Spółka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Spółkę Asortymentu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Asortymentem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Asortymentu. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Asortymentu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Asortymentu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Asortymentu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za Asortyment wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty stu złotych. Usługodawca/Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X.

1. Umowy zawierane poprzez Spółkę zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Spółka gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

>>>Formularz odstąpienia od umowy (wzór w PDF)

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password