REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I.

Przedsiębiorca FALBALA Magdalena Trybus, Paweł Waszkowski s.c., z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 217B, każdy ze wspólników spółki cywilnej został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, posiadająca NIP 51302 66236 REGON 386167689 telefon: 665174777, adres mailowy: hello@falbala.pl, stronę internetową www.falbala.pl (Spółka) przetwarza dane osobowe Klientów w związku z zawartymi umowami.

II.

1. Spółka ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Klientów do niezbędnego minimum, wymaganego do wykonania umów.

2. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez www.falbala.pl do treści i usług oferowanych przez Spółkę, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z niniejszego regulaminu.

3. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
- ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.2019.2460 t.j. );
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 t.j. );
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

III.

1. Spółka wysyła pliki, które zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, z którego Klient korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania www.falbala.pl. Pliki najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

2. Plik identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Spółka stosuje pliki, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3. Pliki wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości www.falbala.pl do preferencji Klientów;
- optymalizacji korzystania z www.falbala.pl, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta,
- tworzenia statystyk,
- utrzymania sesji Klienta,
- dostarczania Klientowi treści reklamowych.

4. Pliki mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta.

5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

6. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Spółki, oprogramowanie zainstalowane przez Klienta na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie plików w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia plików bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Klienta. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania plików nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie plików w urządzeniu końcowym Klienta).

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10. Informacje dotyczące plików mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

11. Spółka może używać dla nazwania pliki określenia „cookies”

IV.

1. Dane dotyczące Klientów przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Klienta zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Spółka dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych.

5. Każdemu Klientowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Spółce swoje dane Spółka zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
- prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
- prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
- prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6. Spółka może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Spółka są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Klienta). Klient ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Spółki: Falbala s.c., ul. Śląska 217b, 32-080 Zabierzów.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Spółki lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Spółki.

V.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.07.2020 roku.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password